הישג לאבות – תוספת מעונות

מה חדש? אבות שימו לב:

מעתה אבות שעובדים במגזר הציבורי יכולים להגיש גם בקשה לתוספת מעונות, אבל! רק במידה ולאישה יש זכות לתוספת מעונות והיא לא ניצלה אותה. 

מה זה תוספת מעונות?

למעשה מדובר בתוספת שכר המכירה בכך שהבאת ילדים לעולם עולה לנו כסף. ולכן אישה שעובדת במגזר הציבורי יכולה לקחת יום מקוצר (משרת אם) באותה המשכורת , או לקבל תוספת לשכר שלה. כתבה על כך בפירוט טליה ליבני, יו"ר נעמת, באתר סלונה. באותה כתבה, שהיא מלפני שנה בדיוק, היא מדברת על כך שהתוספת הזאת עלתה באופן משמעותי מ-37 ש"ח בחודש ל-300-500 ש"ח בחודש. 

ביקורת. חייבים, לא?

מצד אחד ההיגיון ברור: זו תוספת שמיועדת למשפחה ולכן לא מגיע לשני ההורים לקבל אותה. מצד שני, גבר שעובד במגזר הציבורי לא יוכל לקבל את התוספת הזו אם אשתו עובדת שלא במגזר הציבורי. כלומר, רק אם שניהם עובדים במגזר הציבורי אך האישה לא ניצלה את הזכות הזו.

עדיין לא מדובר בצעד שמכיר באב כהורה המטפל בילדיו. אם למשל, האישה עובדת בהיי-טק והגבר עובד במגזר הציבורי. היא מביאה את המשכורת העיקרית והוא נמצא עם הילדים יותר ממנה, והמחיר של הצהרון כבד עליהם והם רוצים לחסוך אותו. במידה והגבר ירצה לדרוש משרת אב, או תוספת מעונות, החוק יאמר לו: "עצור! אי אפשר עדיין. שהרי האמא לא היתה זכאית לתוספת הזו וויתרה עליה." כלומר אבא שעובד במגזר הציבורי אינו שווה לאמא שעובדת במגזר הציבורי, עדיין. הדוגמא, אגב, שהבאתי על אישה בהיי טק וגבר מורה שאינו יכול לקחת משרת אב, היא אמיתית וראיתיה באחד הטוקבקים של כתבה שיווקית של ynet על מתנות למורות. 

כמו כן, נשאלת השאלה מדוע החוק הזה אינו מכיר באמהות עובדות אבל שאינן חלק מהמגזר הציבורי? האם התשלומים על מעונות וגני ילדים עולים להן פחות? אבל אני בטוח שמישהו יוכל לתת לזה סיבה כלשהי.

פינת התכל'ס:

אני מביא כאן את התנאים והטופס אותו האבא שמעוניין בו יכול למלא ולהגיש. מסמך זה פורסם בתקשי"ר (תקנות שירות המדינה – מה שאומר שהוא חל במישרין על עובדי מדינה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, על עובדי מערכת הבריאות הממשלתית ועל עובדי מערכת הביטחון האזרחית) והרי הוא כאן לפניכם. ותודה לעו"ד שלום דאר שהביאו לפני.

 

נוהל בקשת זכות בקשר להורות לעניין תוספת מעונות להם זכאי האב אם זה לא חל על האישה

לפי סעיף 35.121 בתקשי"ר עובד שבת זוגו עובדת  במקום עבודה שבו נהוגות
זכויות בקשר להורות ומבקש לממש את זכותו לתשלום תוספת מעונות יצרף את
המצ"ב :

1.             אישור ממקום עבודתה של בת הזוג על כי היא מועסקת  במקום
עבודה בו נהוגות זכויות בקשר להורות ועל טיב הזכויות.

2.            אישור ממקום עבודתה של בת הזוג על כך  שהיא אינה משתמשת או
לא תשתמש בזכות החל מתאריך שייקבע. אין להסתפק בהצהרת העובד או בן/בת
זוגו במקרה זה.

3.            צילום ספח ת.ז. הכולל את פירוט הילדים של העובד

4.            עובד המבקש לממש באופן קבוע זכות לתוספת מעונות, ימסור
למנהל משאבי אנוש של היחידה הצהרה בנוסח המפורט להלן, חתומה כדין:

 

 

 

 

 

                                                                        הצהרה

1.     אני הח"מ        

     
 _____________          ____________                                                      

שם פרטי ומשפחה                               ת"ז                                     מען וטל'
  

         

 מודיע בזאת כי אני מבקש להשתמש בזכות על-פי סעיף 4 לחוק שוויון
הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, ליום עבודה מקוצר ו/או לתוספת מעונות
(מחק את המיותר), החל מתאריך ______________ באופן קבוע.

 

 

2.
 פרטי הילדים:
 ____________          ___________        ____ ___    __________
 שם פרטי ומשפחה                          ת"ז                           גיל                    מען
   

 

 

3.

לעניין זה אנו הח"מ
 ___________________        __________      ____________

שם פרטי ומשפחה של העובד                           ת"ז                         מען וטל'

4.

 _____________________        ____________         ________________

שם פרטי ומשפחה של בן/בת הזוג                          ת"ז                                    מען וטל'

מצהירים בזאת כדלקמן:
 לבת הזוג זכות ליום עבודה מקוצר ו/או לתוספת מעונות (מחק את המיותר)

בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה ב-

____________        _____________       ______________          __________

  פרטי מקום עבודה                          שם                                               מען                                     טל'

5.
 בת הזוג לא השתמשה בזכות המבוקשת החל מתאריך _____________.

6.
 מצורף אישור המעביד של בת הזוג לאמור בסמנים 4 ו-5 לעיל.

______________             __________________                     ________________

            תאריך                                        חתימת העובד                                                       חתימת בת הזוג

 

 

 


======================================================================

יש לכם מחשבות בנושא? מהן?

 

 

 

 

 

עוד פוסטים קשורים:

אודות כפיר לב סיני

כפיר לב סיני הוא אבא לשלושה ילדים שהחליט שבשביל להיות אבא טוב יותר הוא צריך לכתוב על זה. כמה שיותר. תוכלו ליצור איתו קשר ב-Google+ אבל בעיקר בפייסבוק.